FiremnA� upratovanie

KvalitnA� upratovanie vA?A?ho pracoviska, kde trA?vite vA�A?A?iu A?asA? dA?a, vplA?va pozitA�vne nielen na vaA?u duA?evnA? pohodu, ale tieA? prezentuje a zvyA?uje A?roveA? firmy. PravidelnA?m profesionA?lnym servisom zabezpeA?ujete dlhA?iu A?ivotnosA? interiA�rov, A?o sa v koneA?nom dA?sledku prejavA� na uA?etrenA?ch nA?kladoch.

AZalA?ie vA?hody v prA�pade vyuA?itia naA?ich sluA?ieb:

 • odbA?ranie starostA� s uzatvA?ranA�m pracovnA?ch zmlA?v s upratovaA?kami
 • nemusA�te zhA?A?aA? nA?hradu v prA�pade prA?ceneschopnosti alebo dovoleniek
 • nebudete maA? starosti s vedenA�m mzdovej agendy, dochA?dzky
 • uA?etrA�te nA?klady na:
  • tvorbu sociA?lneho fondu vo vA?A?ke 0,6 – 1 % z hrubA?ch miezd pracovnA�A?ok
  • povinnA� poistnA� vo vA?A?ke 38 % z hrubA?ch miezd pracovnA�A?ok
  • zabezpeA?enie stravovania pracovnA�A?ok
  • zaA?kolenie pracovnA�A?ok v oblasti bezpeA?nosti a ochrany zdravia pri prA?ci
  • nA?kup A?istiacich prostriedkov, pracovnA�ho nA?radia a obleA?enia
  • A?drA?bu strojovA�ho parku

Ak sa stanete naA?A�m klientom, predloA?A�me vA?m nA?vrh zmluvy na vA?kon upratovacA�ch a A?istiacich prA?c a po vzA?jomnej dohode uzavrieme zmluvu, kde budA? uvedenA� vA?etky prA?va a povinnosti firmy a klienta, rozsah vykonA?vanA?ch prA?c, cena, spA?sob platby, pracovnA? reA?im, zA?ruky a ostatnA� nA?leA?itosti. V prA�pade zA?ujmu predloA?A�me referencie.

Okrem pravidelnA�ho upratovania zabezpeA?ujeme jednorA?zovA� prA?ce uvedenA� na strA?nke a�z NaA?e sluA?bya�?.