CennA�k sluA?ieb

Upratovanie budov a kancelA?riA�

SluA?ba Cena v EUR bez DPH

PravidelnA� upratovanie:

priestory nad 1000 m2

od 1 Eur / m2

priestory do 1000 m2

10 Eur / hod / pracovnA�k

NA?razovA� upratovanie:

10 Eur / hod / pracovnA�k

umA?vanie okien

od 1 Eur / m2 / 1 strana

tepovanie kobercov

od 1 Eur / m2 – podA?a miery zneA?istenia

Tepovanie A?alA?nenia:

sedaA?ka

5 Eur / 1 miesto na sedenie

stoliA?ka

2,50 Eur / kus

A?istenie vertikA?lnych A?alA?ziA�

4,50 Eur / m2 obojstranne

A�peciA?lne prA?ce:

umA?vanie vysokA?ch okien do 8 metrov

od 1 Eur / m2 / 1 strana

A?istenie interiA�rov A?ut

od 50 Eur podA?a veA?kosti automobilu a miery zneA?istenia

pranie utierok, uterA?kov

zahrnutA� v cene pravidelnA�ho upratovania

dopravnA�

pauA?A?l 10 Eur vrA?mci Bratislavy
UvedenA� ceny sA? bez DPH.
V uvedenA?ch cenA?ch sA? zahrnutA� vA?etky zA?kladnA� A?istiace a pracovnA� prostriedky, pracovnA� nA?radie, konzultA?cie, obhliadky.
V zA?vislosti od veA?kosti a pravidelnosti zA?kazky je moA?nA� po vzA?jomnej dohode vA?etky ceny upraviA?.

Upratovanie domA?cnostA�

SluA?ba Cena v EUR

PravidelnA� upratovanie

od 8 Eur / hodina / pracovnA�k – podA?a dohody a nA?roA?nosti klienta

JednorA?zovA� upratovanie

od 8 Eur / hodina / pracovnA�k – podA?a nA?roA?nosti klienta/

upratovanie po maliaroch

od 10 Eur / hodina / pracovnA�k

exkluzA�vne sluA?by

od 10 Eur / hodina / pracovnA�k

Tepovanie:

koberce

od 1 Eur /m2, minimA?lne 35 Eur

postele

5 Eur / kus

sedacie sA?pravy, kreslA?

5 Eur /miesto na sedenie

stoliA?ky

2,50 Eur /kus
dopravnA� v rA?mci Bratislavy pauA?A?l 10 Eur