NaA?e sluA?by

VA?A?enA? klient,

tA?m, A?e ste sa dostali na naA?u strA?nku, mA?A?ete maA? vyrieA?enA� vA?etky problA�my v oblasti upratovania aA�A?istenia. Poskytujeme perfektnA? servis, na ktorA? sa mA?A?ete spoA?ahnA?A? 24 hodA�n denne, a to aj poA?as vA�kendov a sviatkov. UspokojA�me aj najnA?roA?nejA?A�ch klientov, A?A�m je naA?a firma znA?ma uA? od roku 1995.

NaA?im prvoradA?m cieA?om je zabezpeA?iA? sluA?by, ktorA� vA?s odbremenia od vykonA?vania rutinnA?ch prA?c vA�domA?cnosti, odbA?raA? stres z povinnostA� pri zabezpeA?ovanA� firemnA�ho upratovania, A?A�m pre vA?s zA�skame viac voA?nA�ho A?asu a skvalitnA�me vA?A? A?ivot. Ekonomicky a spoloA?ensky A?speA?nA� A?udia uA? zistili, A?e sa nedA? perfektne zvlA?dnuA? kariA�ra, rodina aj domA?cnosA?, preto sa vyuA?A�vanie sluA?ieb upratovacA�ch firiem stA?va sA?A?asA?ou A?ivotnA�ho A?tA?lu.

NaA?imi sluA?bami mA?A?ete tieA? poteA?iA? svoje manA?elky, rodiA?ov a blA�zkych formou darA?eku k narodeninA?m, meninA?m alebo na Vianoce a nemusA�te sa pritom obA?vaA?, A?e vA?A? darA?ek nebude maA? A?spech! ZA?roveA? vA?etci zA�skate viac voA?nA�ho A?asu pre seba, svoju rodinu a vaA?e zA?A?uby. VyuA?itie sluA?ieb naA?ej profesionA?lnej firmy umoA?A?uje podnikateA?om zahrnA?A? do daA?ovA?ch vA?davkov aj upratovanie sA?kromnA?ch priestorov.

Na vA?etky prA?ce vykonanA� naA?ou firmou garantujeme maximA?lnu profesionalitu a tomu zodpovedajA?cu kvalitu, vA?kon a diskrA�tnosA?. Pracujeme so starostlivo vybranA?mi, zaA?kolenA?mi a preverenA?mi pracovnA�kmi, takA?e sa nemusA�te obA?vaA? o svoj majetok. NavyA?e je naA?a firma poistenA? voA?i prA�padnA?m spA?sobenA?m A?kodA?m pri vA?kone upratovacA�ch a A?istiacich prA?c.

ZabezpeA?A�me vA?m:

 • pravidelnA� upratovanie vaA?ich priestorov – budov, firiem, domA?cnostA�
 • jednorA?zovA� upratovacie a A?istiace prA?ce – budov, firiem, domA?cnostA�
 • upratovanie po remeselnA�koch a maliaroch
 • umA?vanie okien, sklenenA?ch stien, vA?kladov
 • vA?A?kovA� prA?ce
 • tepovanie kobercov, A?alA?nenA�ho nA?bytku technolA?giou KA�rcher
 • A?istenie vA?etkA?ch druhov A?alA?ziA� vrA?tane vertikA?lnych
 • A?istenie interiA�rov A?ut priamo vo vaA?ej firme alebo u vA?s doma
 • pomocnA� manipulaA?nA� prA?ce pri sA?ahovanA�
 • okamA?itA� odstraA?ovanie nA?sledkov po havA?riA?ch
 • pranie utierok, uterA?kov, zA?clon vrA?tane zvesenia, odvozu, dovozu a zavesenia
 • buy cialis soft tabs online.

 • nA?kup a dopA?A?anie hygienickA?ch potrieb
 • ostatnA� prA?ce podA?a A?elania v Bratislave a okolA�